QUYẾT ĐỊNH 1718/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN TÂY HỒ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1718/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN TÂY HỒ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2135/TTr-STNMT ngày 23 tháng 3 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Tây Hồ (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Tây Hồ, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 13 tháng 3 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

2.439,02

1

Đất nông nghiệp

NNP

368,80

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

174,55

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

5,72

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

24.99

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

163,54

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.994,92

2.1

Đất quốc phòng

CQP

8,15

2.2

Đất an ninh

CAN

5,22

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKX

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

3,51

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

54,97

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

3,50

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

321,51

2.10

Đất có di tích lịch sử – văn hóa

DDT

6,01

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

579,61

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

19,11

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

26,97

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

4,48

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

10,89

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

3,25

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

6,26

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

5,75

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

361,49

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

558,91

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

15,32

3

Đất chưa sử dụng

CSD

75,30

b) Danh mục các công trình, dự án

Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND quận Tây Hồ có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cn điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Tây Hồ đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND quận Tây Hồ:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
– TT Thành ủy;
– TT HĐND;
– MTTQ TP;
– Chủ tịch, các PCT UBND TP;
– VPUB: PCVP Phạm Chí Công;
– Lưu VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN TÂY HỒ
(Kèm theo Quyết định số: 1718/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Din tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh

I

Các dự án không thay đi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất; …)

1

XD trường THCS An Dương

DGD

BQL DA quận

0,6100

 

0,6100

Tây Hồ

Yên Phụ

Thông báo s75/TB-UBND của UBND Quận ngày 20/3/2014 về việc thu hồi đất. Quyết định số 343/QĐ-UBND Quận ngày 07/3/2014 phê duyệt dự án đầu tư

x

2

XD tuyến đường tại vườn hoa Lý Tự Trọng kết nối với đường Thanh Niên

DGT

TTPTQĐ

0,2900

 

0,2900

Tây Hồ

Thụy Khuê

QĐ số 3318/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND quận Tây Hồ về vic phê duyệt Báo cáo KTKT

x

3

DA mrộng vườn hoa LLQ

DSH

BQL DA quận

0,1700

 

 

Tây Hồ

Nhật Tân

QĐ số 1284/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 UBND quận phê duyệt kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác GPMB. Thông báo số 256/TB-UBND ngày 10/10/2013 về việc thu hồi đt

 

4

DA GPMB di chuyển hộ dân ra khỏi vùng bảo vệ di tích đền Đồng Cổ

TIN

BQL DA quận

0,1400

 

 

Tây Hồ

Bưởi

Quyết định số 3074/QĐ-UBNDcủa UBND Quận ngày 18/10/12 về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch Dự án

 

 

5

Khu cây xanh, nhà điều hành, tổ chức sự kiện và vui chơi giải trí công cộng Tây Hồ

TMD

Cty CP ĐTTM Hà Nội Xanh

1,8200

 

 

Tây Hồ

Quảng An

Giấy CNĐT số 01121001142 ngày 10/4/2013 của UBND TP Hà Nội; CV 5791/STNMT-KHTH ngày 29/10/2013 về việc xác định ranh giới, diện tích đất phục vụ GPMB

 

6

Chùa Tảo Sách

TIN

BQL DA quận

0,7200

 

 

Tây Hồ

Nhật Tân

Quyết định số 896/QĐ-UBNDcủa UBND Quận ngày 02/4/2015 phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. TB thu hồi đt s383/TB-UBND ngày 01/12/2014 để thực hiện dự án; số 2902/QĐ-UB ngày 26/8/2014 của UBND quận giao chủ đầu tư để thực hiện DA cắm mốc giới.

 

7

XD tuyến đường ngõ 45 Võng Thị

DGT

BQL DA quận

0,3407

 

0,3407

Tây Hồ

Bưởi

Quyết định s: 3098/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 23/10/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án

x

8

XD tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân

DGT

BQL DA quận

0,6385

 

0,6385

Tây Hồ

Nhật Tân

Quyết định số 3119/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 24/10/2012 phê duyệt dự án đầu tư; TB thu hồi đất số 283/TB-UBND ngày 30/11/2012

x

9

XD HTKT đấu giá QSD đất tổ 7-8 Ao Dài

ODT

BQL DA qun

0,7514

 

0,7514

Tây Hồ

Phú Thượng

Thông báo số 184/TB-UBND ngày 25/7/2013 thu hồi đất để thực hiện dự án

x

10

Hợp phần A, hành lang đường thủy số 1 (WB6)

DTL

 

0,3030

 

0,3030

Tây Hồ

Phú Thượng

Thông báo số 257/TB-UBND ngày 10/10/2013 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

x

11

Dự án cống hóa mương Xuân La

DTL

UBND quận

0,1664

 

0,1664

Tây Hồ

Xuân La

Công văn s228/TTXT-XTĐT ngày 12/11/2015 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch; Quyết định số: 3998/QĐ-UBND quận ngày 18/12/2014

x

12

DA XD 03 tuyến đường khung và quảng trường trung tâm KĐTM Tây H Tây

DGT

Cty TNHH THT, BQL DA

8,0731

 

8,0731

Tây Hồ

Xuân La

1307/BC-KH&ĐT ngày 11/12/2013 của Sở KH&ĐT và CV 161/UBND-QHXDGT ngày 09/01/2014 của UBND TP về việc chấp thuận chủ trương; TB s 48/TB-UBNDngày 23/3/2015 thông báo thu hồi đất

x

13

DA tuyến số 1 vào TT KĐTM Tây Hồ Tây

DGT

Cty TNHH THT

3,6200

 

3,6200

Tây Hồ

Xuân La

x

14

Đường Văn Cao – H Tây

DGT

Sở GTVT

 

 

0,2000

Tây Hồ

Bưởi

VB số 3663/KH&ĐT-NN ngày 13/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

15

DA công viên sinh thái tại Tổ 29 Quảng Bá

TMD

Tập đoàn HANAKA

1,3000

 

1,3000

Tây Hồ

Quảng An

CV s2285/STNMT-QHKHSDĐ ngày 06/5/2015 về việc cắm mốc GPMB; CV số 4989/UBND-QHXDGT của UBND TP ngày 10/07/2013 về việc Dự án ĐTXD công viên sinh thái tại tổ 29, cụm Quảng Bá

x

16

DA bãi đỗ xe tại khu đất cạnh Ao Sen Công đoàn

TMD

Cty CP Nam Quốc Sơn

0,1304

 

0,1304

Tây Hồ

Quảng An

QĐ số 766/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND TP Hà Nội vv chp thuận chủ trương đầu tư dự án

x

17

XD đường tổ 45 cụm 7

DGT

BQL DA quận

0,7216

 

0,7216

Tây Hồ

Phú Thượng

Quyết định số 284/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 06/02/2007 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

x

18

DA cải tạo môi trường vệ sinh KDC xung quanh mương thoátnước Thụy Khuê (dc La Pho- cống Đõ)

DTL

BQL DA quận

1,7768

 

0,8000

Tây Hồ

Thụy Khuê

Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 của UBND TP về thu hồi đất tại phường Thụy Khuê

x

19

DA thương mại, DV y tế Tây Hồ Tây và nhà ở thấp tầng

ODT

LD Cty TNHH PT Bắc Việt và Cty CP Nam Quốc Sơn

1,3900

 

 

Tây Hồ

Xuân La

TB số 345/TB-UB ngày 15/9/2014 của UBND quận Tây Hồ về việc thu hồi đất

 

20

Dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ cát san lấp bãi nổi sông Hồng

SKX

Cty CP KTXD Thủ Đô

3,5000

 

 

Tây Hồ

NT, Phú Thượng

CV 10049/UBND-TNMT ngày 23/12/2014 của UBND TP HN và CV 5443/STNMT-QHKHSDĐ ngày 01/9/2015 vv cắm mốc

 

21

Dự án sản xuấtnông nghiệp (trồng hoa, cây cảnh Cty CP cây cảnh Bảo Linh)

NNK

Cty CP cây cảnh Bảo Linh

0,9000

 

 

Tây Hồ

Tứ Liên

CV 7608/UBND-TNMT ngày 02/10/2014 của UBND TP HN về việc chủ trương cho Cty CP cây cảnh Bảo Linh thuê đất; TB số 130/TB-UBND ngày 04/6/2015

 

22

Trường Mầm non TD School

DGD

Cty CPĐT TDI

0,5000

 

 

Tây Hồ

Xuân La

S 1284/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 UBND quận phê duyệt kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác GPMB

 

23

Dự án hồ Bụng Cá

DTL

Cty TNHH ĐT và PTCN Mefrimex

0,9869

 

 

Tây Hồ

Quảng An

TB s 99/TB-UBND ngày 21/3/2011 vềviệc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư theo kết quả đấu thầu quyền sử dụng đất năm 1997 (QĐ 1577/QĐ-UB ngày 23/4/1997)

 

24

DA xây dựng khu cây xanh, kết hợp thể thao và CTDVCC

DTT

Cty TNHH Ngọc Linh

0,3817

 

 

Tây Hồ

Yên Phụ

QĐ số 2867/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của UBND TP và Thông báo số 145/TB-UBND ngày 25/6/2015 thông báo thu hồi đất

 

25

Xây dựng đường trục Phú Thượng tuyến 3

DGT

BQL DA

1,8943

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

QĐ số 3651/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của UBND TP phê duyệt DA và Thông báo số 232/TB-UBNDngày 30/7/2010 về thu hồi đất

 

26

Tuyến B=17,5m đoạn từ cầu Nhật Tân đến phía Đông cầu Thăng Long

DGT

BQL DA

5,2200

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

QĐ số 3986/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư DA

 

27

XD Tuyến đường Đăng Thái Mai

DGT

BQL DA

3,0324

 

 

Tây Hồ

Quảng An

TB số 54/TB-UBND ngày 28/3/2013 của UBND quận Tây Hồ vv thông báo thu hồi đất

 

28

Tuyến đường ngõ 50 Đng Thái Mai

DGT

BQL DA

6,3998

 

 

Tây Hồ

Quảng An

TB số 445/TB-UBND ngày 29/11/2011 của UBND quận Tây Hồ vv thông báo thu hồi đất

 

29

Dự án chùa Khai Nguyên

TIN

 

1,2126

 

1,2126

Tây Hồ

Xuân La

Dự án dân sinh bức xúc

x

II

Các d án chưa thc hiện trong KHSDĐ năm 2015, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ năm 2016

1

Trường Mầm non Nhật Tân 2

DGD

BQL DA quận

0,8034

 

0,8034

Tây Hồ

Nhật Tân

S 3122/QĐ-UB ngày 24/10/12 của UBND qun về việc phê duyệt dự án đầu tư. TB số 285/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hin d án

x

2

Trung tâm GDTX quận Tây Hồ

DGD

BQL DA qun

0,3697

 

0,3697

Tây Hồ

Nhật Tân

10/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 vềviệc phê duyệt dự án

x

3

XD tuyến đường ngõ 123A Thụy Khuê

DGT

BQL DA quận

0,1725

 

0,1725

Tây Hồ

Thụy Khuê

QĐ số 214/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của UBND quận phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư D án

x

4

XD tuyến đường ngõ 72 Thụy Khuê

DGT

BQL DA quận

0,0720

 

0,0720

Tây Hồ

Thụy Khuê

QĐ s1321/QĐ-UBND Quận ngày 31/12/2008 phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án

x

5

XD tuyến đường ngõ 596 Hoàng Hoa Thám

DGT

BQL DA quận

0,1440

 

0,1440

Tây Hồ

Bưởi

Số 215/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của UBND quận phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án

x

6

XD tuyến đường ngõ 254 Thụy Khuê

DGT

BQL DA quận

0,1202

 

0,1202

Tây Hồ

Thụy Khuê

QĐ số 969/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 29/3/2013 về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

x

7

Dự án HTKT khu đm Cụm 1 (Trường Tiểu học và THCS Tứ Liên,…)

DGD

BQL DA quận

4,5000

 

4,5000

Tây Hồ

Tứ Liên

CV 893/UB-QLĐT ngày 12/8/2011 của UBND quận vv lập QHCT 1/500 toàn khu vực nghiên cứu lập dự án xây dựng HTXH

x

8

GPMB khu đất264 & ngõ 264 Thụy Khuê

DQP

BQL DA quận

0,1080

 

0,1080

Tây Hồ

Thụy Khuê

Quyết Định số 3374/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 về việc thu hồi 1.072,3m2 đất tại số 264 và ngõ 264 phố Thụy Khuê

x

9

Trường THCS Chìa khóa vàng

DGD

Cty Chìa khóa vàng

0,5000

 

0,5000

Tây Hồ

Quảng An

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001815 ngày 29/6/2015

x

10

DA nhà sinh hoạt các khu dân cư (04 khu)

DSH

UBND phường

0,1067

 

0,0061

Tây Hồ

Thụy Khuê, Nhật Tân, QA

4156/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND quận về việc giao chủ đầu tư các dự án

 

11

Cải tạo môi trường hTứ Liên

DTL

BQL DA qun

2,7387

 

 

Tây Hồ

Tứ Liên

TB 27/TB-UBND ngày 12/01/2011 của UBND quận thông báo thu hồi đất

 

12

Cải tạo môi trường hĐầm Sang

DTL

BQL DA qun

0,3300

 

 

Tây Hồ

Quảng An

Quyết định 737/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 của UBND Thành phố về giao chủ đầu tư

 

13

Cải tạo môi trường ao Láng

DTL

BQL DA qun

 

 

 

Tây Hồ

Quảng An

Quyết định 844/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của UBND quận về giao chủ đầu tư

 

14

Cải tạo môi trường hĐầm Tr

DTL

BQL DA qun

 

 

 

Tây Hồ

Quảng An

Quyết định 1695/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 của UBND Thành phố về giao chủ đầu tư

 

15

XD HTKT đấu giá nhỏ, lẻ xen kẹt tại Tổ 40 Cm 5 Xuân La

ODT

BQL DA quận

0,0310

 

 

Tây Hồ

Xuân La

Quyết định 49/QĐ-TTQĐ của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt dự toán kinh phí chuẩn bđầu tư

 

16

XD HTKT đấu giá QSD đất ti Tổ 14 Cụm 2 Phú Thượng

ODT

BQL DA quận

0,3587

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

Quyết định 5024/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND TP

 

17

Xây dựng trụ sở làm việc HTX Công nghiệp cổ phần Hoa Sen

TMD

HTX CNCP Hoa Sen

0,0190

 

 

Tây Hồ

Nhật Tân

UBND Thành phố có Vb chấp thuận Đền bù cho Công ty

 

III

Những dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ năm 2016

1

XD trụ sở BCHQS các phường

CQP

 

0,4000

 

0,4000

Tây Hồ

các phường

Phục vụ mục đích QPAN

 

2

Ga ngầm C6, C7 và đoạn chuyển tiếp

DGT

 

1,4700

 

 

Tây Hồ

Thụy Khuê

QĐ số 2054/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của UBND TP phê duyệt BCNCKT dự án vốn ODA CP Nhật; s2297/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 và số 1910/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND TP phê duyệt tổng mặt bằng; CV 4712/STNMT-KHTH ngày 27/8/2014 vv cm mốc

 

3

Cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu và ngõ 31 Xuân Diu

DGT

BQL DA quận

4,5000

 

0,3000

Tây Hồ

Quảng An

Quyết định số 1579/QĐ-UBND của UBND TP ngày 05/5/2008 phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án; DA dân sinh bức xúc

 

4

Cải tạo các tuyến đường (10 tuyến)

DGT

BQL DA quận

2,5500

 

2,5500

Tây Hồ

Xuân La, Thụy Khuê, QA

4156/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND quận về việc giao chủ đầu tư; QĐ 3998/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND quận vv giao ngân sách năm 2015; DA dân sinh bức xúc

 

5

Ngõ 67 Tô Ngọc Vân

DGT

BQL DA quận

1,3525

 

0,5000

Tây Hồ

Quảng An

QĐ số 5620/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 12/11/2010 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

6

Đường Tô Ngọc Vân (13,5-17,5m)

DGT

BQL DA quận

1,0450

 

0,3500

Tây Hồ

Quảng An

1354/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 25/03/2009 phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án

x

7

Ngõ 399 Âu Cơ

DGT

BQL DA quận

0,1360

 

0,1360

Tây Hồ

Nhật Tân

Thông báo số 127/TB-UBND ngày 24/6/2013 về việc thu hồi đất

 

8

Cải tạo ngõ 238 Âu Cơ

DGT

BQL DA quận

 

 

 

Tây Hồ

Quảng An

số 2399/QĐ-UBND của UBND quận ngày 03/9/2015 vv phê duyệt dự án

 

9

DA CT hỗn hợp TM, DV nhà ở (Cty CP Cung đin Mùa Đông)

ODT

Cty CP Cung điện Mùa Đông

0,2808

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

VB số 4239/UBND-TNMT ngày 23/6/2015 của UBND TP về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất

 

10

DA Thợp văn phòng, dịch vụ thương mại, căn hộ và khu đỗ xe công cộng (69 Thụy Khuê)

ODT

Cty CP ĐT và PT BĐS Hồ Tây

0,8249

 

 

Tây Hồ

Thụy Khuê

QĐ số 6765/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND TP về chủ trương đầu tư

 

11

Đầu tư xây dựng mới nhà khách UBND Thành phố

DTS

Cty CP Tập đoàn Ti Bình

0,7200

 

 

Tây Hồ

Nhật Tân

TB số 88/TB-VP ngày 27/3/2015 của UBND TP Hà Nội

 

12

XD trạm dân phòng, nhà truyền thống, nhà sinh hoạt KDC (06 khu)

DSH

BQL DA quận

0,1736

 

0,1736

Tây Hồ

Nhật Tân, TK, QA

3998/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND quận; DA dân sinh bức xúc

 

13

DA tu bổ đền An Thọ

TIN

UBND quận

0,0440

 

0,0440

Tây Hồ

Yên Ph

dự án dân sinh bức xúc

x

14

Mở rộng chùa Võng Thị

TON

UBND quận

0,0200

 

0,0200

Tây Hồ

Bưởi

CV 7483/UBND-TNMT ngày 23/10/2015 của UBND TP về chủ trương CMĐ sử dụng đất và giao đất MR khuôn viên chùa Võng Thị

 

15

DA di chuyển các hộ dân khỏi khu vực I di tích chùa Châu Lâm

TON

UBND quận

 

 

 

Tây Hồ

Thụy Khuê

dự án dân sinh bức xúc

 

16

Công trình điện phục vụ Trạm biến áp 110kV Công viên Thủ Lệ và Trạm 220kV Tây Hồ, Trạm 110kV Nhật Tân

DNT

BQL DA lưới điện Hà Ni

1,8200

 

 

Tây Hồ

các phường

CV 3220 ngày 22/10/2015 của BQL DA Lưới điện Hà Nội – Tổng công ty Điện lực TP Hà Ni

 

17

DA Trung tâm Thương mại, Văn phòng và căn hộ cho thuê (tại 249 Thụy Khuê)

TMD

Cty CP VLXD Hà Nội – Cty CPĐT BĐS Toàn Cầu

0,0949

 

 

Tây Hồ

Thụy Khuê

CV số 7938/VP-CT ngày17/11/2015 của Văn phòng UBND Thành phố

 

18

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá quyền sử dụng đất (05 khu)

ODT

BQL DA quận

0,4810

 

 

Tây Hồ

Quảng An, Yên Phụ, Phú Thượng, Xuân La

4156/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND quận về việc giao chủ đầu tư; QĐ 3998/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND quận vv giao ngân sách năm 2015;

 

19

DA Bãi trông giữ ô tô, sân thể thao, trồng cây sinh thái và kho bãi tạm thời

TMD

Công ty CP Đầu tư BĐS Đông Đô – BQP

2,0643

 

 

Tây Hồ

Tứ Liên

CV 8758/UBND-TNMT ngày 09/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Đông Đô – BQP thuê hằng năm 20.064m2 đất công tại bãi Đạc 10, cụm 1, phường Tứ Liên

 

20

DA Tổ hợp Khách sạn, văn phòng, TTTM, dịch vụ và căn hộ cao cp cho thuê tại khu đất số 58 đường Tây Hồ, Quảng An

ODT

LD Cty TNHH HTây một thành viên và Công ty cổ phần Vinpearl

3,1286

 

 

Tây Hồ

Quảng An

CV 3706/UBND-KH&ĐT ngày 17/5/2011 của UBND Thành phố chấp thuận đề xuất DA Tổ hợp Khách sạn, văn phòng, TTTM, dịch vụ và căn hộ cao cấp cho thuê

 

21

DA nhà ở Lô D7 Phú Thượng

ODT

Cty Hin Đức Tây Hồ

0,8970

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

Chuyn mục đích từ đất văn phòng sang xây dựng nhà ở, đang hoàn thiện thủ tục chấp thun đầu tư

 

22

Dự án văn phòng, TT giao dịch điện tử và công nghệ phần mềm và khu nhà ở thấp tầng

ODT

Công ty CP Tập đoàn HIPT

0,2

 

 

Tây Hồ

Thụy Khuê

UBND Thành phố có QĐ giao đất số 3284/QĐ-UBND ngày 10/5/2002 về việc giao đất khu nhà ở cho thuê nay chuyển sang nhà ở để bán

 

23

Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng, nhà ở và căn hộ để bán

ODT

Công ty CP ĐT Phú Thượng

0,3214

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

Quyết định chủ trương đầu tư số 753/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND Thành phố

 

24

Dự án khách sạn – 130 Thụy Khuê

TMD

Công ty CP xuất khẩu Lương thực – Thực phẩm Hà Nội

0,0554

 

 

Tây Hồ

Thụy Khuê

Ngày 17/8/2015 Sở Quy hoạch kiến trúc có văn bản số 3639/QHKT-TMB-PAKT(P2)chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng khu đất.

 

Tin Liên Quan