QUYẾT ĐỊNH 1717/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN HAI BÀ TRƯNG

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1717/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN HAI BÀ TRƯNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1676/TTr-STNMT ngày 09 tháng 3 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hai Bà Trưng (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỷ lệ 1/2.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Hai Bà Trưng, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 09 tháng 3 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

1025,80

1

Đất nông nghiệp

NNP

5,08

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

4,38

1.2

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,25

1.3

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,45

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1020,37

2.1

Đất quốc phòng

CQP

10,01

2.2

Đất an ninh

CAN

3,14

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

52,21

2.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

SKC

44

2.5

Đất phát triển hạ tầng

DHT

303,48

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,31

2.7

Đất ở tại đô thị

ODT

363,97

2.8

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

15,23

2.9

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,02

2.10

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

0,22

2.11

Đất cơ sở tôn giáo

TON

4,50

2.12

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,36

2.13

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

43,28

2.14

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,68

2.15

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

122,92

2.16

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

45,50

2.17

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

5,54

3

Đất chưa sử dụng

CSD

0,35

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND quận Hai Bà Trưng có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cn điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hai Bà Trưng đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND quận Hai Bà Trưng:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
– TT Thành ủy;
– TT HĐND;
– MTTQ TP;
– Chủ tịch, các PCT UBND TP;
– VPUB: PCVP Phạm Chí Công;
– Lưu VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN HAI BÀ TRƯNG
(Kèm theo Quyết định số: 1717/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Din tích (Ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết 13/2015/HĐND

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

Địa danh Phường

I

Các dự án đã cắm mốc gii GPMB hoặc dự kiến đến hết năm 2015 cắm mốc gii GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất

 

I.1

Đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường Vành Đai II

DGT

Sở Giao thông vận tải

8.5879

 

8.5879

Quận Hai Bà Trưng

Minh Khai, Vĩnh Tuy, Trương Định, Đồng Tâm

Quyết định số 5860/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư; Thông báo số 800/TB-UBND ngày 28/12/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Thu hồi đất

 

2

Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài

DGT

Ban qun lý chỉnh trang đô thị Hà Nội

0.7342

 

0.7342

Quận Hai Bà Trưng

Phường Lê Đại Hành

QĐ số 5628/QĐ-UBND ngày 01/2/2011 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư; Thông báo số 118/TB-UBND ngày 05/4/2013 của UBND quận HBT về việc thu hồi đất; QĐ số 1862/QĐ-UBNDngày 27/2/2013 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh dự án đầu tư

 

3

Xây dựng hè đường

DGT

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0541

 

0.0541

Quận Hai Bà Trưng

Đầu ngõ 27 – Đại Cồ Việt Phường Cầu Dn

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc điều chnh, bổ sung báo cáo kỹ thuật

 

4

Mở rộng ngõ Chùa Liên Phái

DGT

UBND phường Cầu Dền (vốn thực hiện: xã hội hóa)

0.4000

 

0.4000

Quận Hai Bà Trưng

Phường Cầu Dền

Văn bản số 01/TMB&PAKT của UBND quận Hai Bà Trưng ngày 10/8/2015 về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng

x

5

Đất giao thông (trong dự án nhà của CT MTV thực phẩm Hà Nội)

DGT

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

0.0515

 

 

Quận Hai Bà Trưng

54 – ngõ 459 Bạch Mai phường Bạch Mai

Công văn số 9767/UBND-CT ngày 9/10/2009 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương

 

6

Đất giao thông (Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long)

DGT

Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long

0.1160

 

 

Quận Hai Bà Trưng

536A – Minh Khai phường Vĩnh Tuy

QĐ số 1367/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND thành phố về việc cho phép thực hiện dự án

 

I.2

Đất ở tại đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Đất ở

(Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long)

ODT

Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long

0.5460

 

 

Quận Hai Bà Trưng

536A – Minh Khai phường Vĩnh Tuy

QĐ số 1367/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND thành phố về việc cho phép thực hiện dự án

 

8

Đất ở (công ty MTV thực phẩm Hà Nội)

ODT

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

0.1027

 

 

Quận Hai Bà Trưng

54 – ngõ 459 Bạch Mai phường Bạch Mai

Công văn số 9767/UBND-CT ngày 9/10/2009 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương

 

9

Xây dựng công trình nhà giãn dân cho xã viên HTX Nông nghiệp Mai Động

ODT

Công ty cổ phần Sao Ánh Dương

0.2029

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 850/UBND-TNMT ngày 4/9/2014 của UBND quận HBT chấp thuận dự án đầu tư

 

10

Dự án xây dựngkhu nhà ở Ao Mơ

ODT

Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng

0.1691

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ao Mơ phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 6329/UBND-XDGT ngày 25/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận đầu tư dự án, Văn bản số 5702/STNMT-KHTH ngày 10/10/2014 của sở TN&MT Thành phố Hà Nội về việc xác định ranh giới; Văn bản số 1099/UBND-TN&MT ngày 10/11/2014 của UBND quận HBT về việc rà soát danh mục thu hồi đất.

 

I.3

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Trụ sở UBND phường Lê Đại Hành

TSC

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0165

 

0.0165

Quận Hai Bà Trưng

161 Mai Hắc Đế phường Lê Đại Hành

Quyết định số2933/QĐ-UBNDngày 12/9/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

I.4

Đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Nhà văn hóa, câu lạc bộ phường, khu vui chơi

DSH

UBND phường Thanh Lương

0.1156

 

0.1156

Quận Hai Bà Trưng

Ao Bà Đắc, tổ 14A phường Thanh Lương

Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư

x

13

Nhà văn hóa, nơi hội họp dân cư

DSH

UBND phường Bạch Đằng

0.0791

 

0.0791

Quận Hai Bà Trưng

Tổ 71 Dốc Trâu Bò Sữa Ngõ 53 Nguyễn KhoáiPhường Bạch Đằng

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư

x

14

Nhà văn hóa khu dân cư 5

DSH

UBND phường Vĩnh Tuy

0.0063

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Khu dân cư số 5 – Ngõ 487 – Kim Ngưu phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 1053/UBND-TCKH ngày 29/9/2011 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thuận chuẩn bị đầu tư; Quyết định 4601/QĐ-UBNDngày 3/12/2013 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc điều chỉnh dự toán; Văn bản số 150/UBND-QLĐT ngày 27/1/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư;

 

15

Nhà văn hóa khu dân cư số 8

DSH

UBNDphường Cầu Dền

0.0070

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ Đỗ Thuận phường Cầu Dền

Quyết định số 2131 ngày 30/6/2014 của UBND quận về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư

 

16

Nhà văn hóa khu dân cư số 4

DSH

UBND phường Bách Khoa

0.0055

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Khu dân cư số 4 phường Bách Khoa

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chnh dự toán

 

17

Nhà văn hóa khu dân cư

DSH

UBND phường Quỳnh Lôi

0.0060

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Khu dân cư Tân Lập, ngách 269 ngõ Quỳnh phường Quỳnh Lôi

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chnh dự toán

 

I.5

Đất giáo dục – đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Mở rộng sân trường mẫu giáo Chim non

DGD

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0445

 

0.0445

Quận Hai Bà Trưng

94 Lò Đúc – phường Phạm Đình Hổ

Quyết định số 3778/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND quận HBT cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư; QĐ số 3956/QĐ-UBND ngày 9/10/2013 của UBND quận về phê duyệt dự toán

 

I.6

Đất tín ngưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Mrộng miếu Hai Bà Trưng

TIN

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0586

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Bạch Đằng

Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 8/8/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

I.7

Đất công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Trạm điện 110kV

DNL

Tổng công ty Điện lực Hà Nội

0.2000

 

0.2000

Quận Hai Bà Trưng

Công viên Thống Nhất – P.Lê Đại Hành

Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 19/2/2014 của Tổng công ty điện lực Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

x

II

Các dự án chưa thực hiện xong trong KHSDĐ 2015, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ 2016

 

II.1

Đất an ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Mở rộng trụ sởCông an TP HN

CAN

Công an TP

0.0161

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 90 Nguyễn Du – phường Nguyễn Du

Văn bản số 8328/UBND-TNMT ngày 06/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về chấp thuận chủ trương

 

22

Trụ sởcông an phường Minh Khai

CAN

Công an TP

0.0600

 

 

Quận Hai Bà Trưng

TT Khóa Minh Khai – Ngõ Hòa Bình 7 phường Minh Khai

Văn bản số 684/UBND-TN&MT ngày 23/7/2014 của UBND quận HBT về việc đề nghị xây dựng trụ sở CA phường

 

II.2

Đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Hm đào mở sau ga C10 (tuyến đường sắt đô thị TPHN số 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo)

DGT

UBND TP. Hà Nội

0.0686

 

0.0686

Quận Hai Bà Trưng

Phường Ngô Thì Nhậm, Bùi Thị Xuân

QĐ số 2297/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương

x

24

Đường Trần Đại Nghĩa – ngõ Trại Cá

DGT

UBND quận Hai Bà Trưng

0.5940

 

0.5940

Quận Hai Bà Trưng

phường Trương Định

VB số 405/UBND-TCKH ngày12/5/2014 của UBND quận HBT về việc chấp thuận chủ trương

x

25

Đất giao thông (dự án hạ tầng kỹ thuật khu di dân tổ 24, 25)

DGT

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng

4.1095

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Tổ 24,25 phường Vĩnh Tuy

Văn bản s 5049/VP-QHXDGT ngày 17/9/2013 củaUBND thành phố Hà Nội về điều chnh mặt bằng dự án; Văn bản số 1490/UBND-QLĐT ngày 27/12/2013 của UBND quận HBT về việc phê duyệt QH mặt bằng dự án

 

26

Đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên

DGT

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng

1.6800

 

1.6800

Quận Hai Bà Trưng

Phường Vĩnh Tuy

Văn bn số 6383/VP-XDGT ngày 17/9/2015 của Văn phòng UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương

x

27

Đất giao thông (trong dự án CT Dệt kim Đông Xuân có đường Thi Sách kéo dài)

DGT

Công ty TNHH TMDV KS Tân Hoàng Minh

0.2284

 

 

Quận Hai Bà Trưng

67 Ngô Thì Nhậm – phường Ngô Thì Nhậm

VB số 2758/VP-VX ngày 16/5/2014 của UBND thành phố về việc chp thuận đầu tư

 

28

Đất giao thông (trong dự án CT rượu có đường Lê Ngọc Hân kéo dài)

DGT

Công ty TNHH TMDV KS Tân Hoàng Minh

0.1842

 

 

Quận Hai Bà Trưng

94 Lò Đúc – phường Phạm Đình H

VB số 914/QHKT-P2 ngày 14/3/2014 của Sở QHKT HN về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất

 

II.3

Đất thương mại – dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Công ty TMDVKS Tân Hoàng Minh (Bãi đỗ xe ngầm và nổi)

TMD

Công ty TNHH TMDV khách sạn Tân Hoàng Minh

0.6138

 

0.6138

Quận Hai Bà Trưng

Phía Nam đường Đại Cồ Việt, ô đất B1, B2 thuộc phường Bách Khoa, Lê Đại Hành

Thông báo số 60/TB-UBND ngày 1/4/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thu hồi đất

x

30

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bình An

TMD

Cty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An

1.1225

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 9 – Trần Thánh Tông phường Bạch Đằng

QĐ số 2968/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND thành phố Hà Nội

 

II.4

Đất tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

MR chùa Hộ Quốc

TON

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0200

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Thanh Lương

QĐ số 2808/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

 

II.5

Đất trụ sở cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Mrộng trụ sở UBND phường Minh Khai

TSC

UBND phường Minh Khai

0.0075

 

0.0075

Quận Hai Bà Trưng

242U – Minh Khai – phường Minh Khai

Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND quận HBT vviệc cho phép thực hiện dự án

x

33

Trụ sở Đảng ủy-UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể phường Bạch Mai

TSC

UBND phường Bạch Mai

0.0086

 

0.0086

Quận Hai Bà Trưng

392-Bạch Mai phường Bạch Mai

Văn bản số 992/UBND-TCKH ngày 16/10/2014 của UBND quận HBT về việc chấp thuận chủ trương

x

II.6

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Trạm tuần tra và NVH khu dân cư số 1

DTS

UBND phường Cầu Dền

0.0022

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 205 – phố Bạch Mai phường Cầu Dền

Văn bản số 955/UBND-TCKH ngày 4/9/2012 của UBND quận Hai Bà Trưng cho phép chuẩn bị đầu tư; Quyết định số 403 ngày 9/5/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng cho phép chuẩn bị đầu tư

 

35

Trạm tuần tra khu dân cư số 2

DTS

UBND phường Cầu Dền

0.0017

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Nhà 126 – ngách 7 – Tô Hoàng – phường Cầu Dn

Quyết định số 403 ngày 9/5/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng cho phép chuẩn bị đầu tư

 

36

Trạm tuần tra khu dân cư số 1

DTS

UBND phường Thanh Nhàn

0.0030

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 354 – Trần Khát Chân – phường Thanh Nhàn

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quậnHBT về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán

 

37

Trạm tuần tra khu dân cư số 3-4

DTS

UBND phường Thanh Nhàn

0.0037

 

 

Quận Hai Bà Trưng

86/40 Võ Thị Sáu phường Thanh Nhàn

 

38

Trạm tuần tra khu dân cư s 6

DTS

UBND phường Thanh Nhàn

0.0022

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 257 – Thanh Nhàn Phường Thanh Nhàn

 

II.7

Đất giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Mở rộng trường tiểu học Trung Hiền

DGD

UBND quận Hai Bà Trưng

0.0844

 

0.0844

Quận Hai Bà Trưng

Ao Trung Hiền – phường Trương Định

Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND quận HBT về phê duyệt dự án đầu tư

x

40

Trường THCS Lê Ngọc Hân (trong dự án CT rượu)

DGD

UBND quận Hai Bà Trưng

0.3535

 

0.3535

Quận Hai Bà Trưng

94 Lò Đúc – phường Phạm Đình Hổ

Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND quận HBT vviệc phê duyệt chuẩn bị đầu tư; QĐ số 4047/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND quận về việc phê duyệt dự toán

x

41

Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm (trong dự án CT Dệt kim Đông Xuân)

DGD

UBND quận Hai Bà Trưng

0.4016

 

0.4016

Quận Hai Bà Trưng

67 Ngô Thì Nhậm phường Ngô Thì Nhậm

Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 13/1/2014 của UBND quận HBT về việc cho phép chuẩn bị đầu tư; QĐ số 137/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND quận về phê duyệt dự toán

x

42

Trường mầm non (dự án hạ tầng kỹ thuật khu di dân tổ 24, 25)

DGD

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng

0.3398

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Tổ 24, 25 – phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 5049/VP-QHXDGT ngày 17/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội về điều chnh mặt bng dự án; Văn bản số 1490/UBND-QLĐT ngày 27/12/2013 của UBND quận HBT về việc phê duyệt QH mặt bằng dự án

 

43

Trường tiểu học (dự án hạ tầng kỹ thuật khu di dân tổ 24, 25)

DGD

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng

0.2790

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Tổ 24, 25 – phường Vĩnh Tuy

 

44

Trường THCS (dự án hạ tầng kỹ thuật khu di dân tổ 24, 25)

DGD

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng

0.2875

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Tổ 24, 25 – phường Vĩnh Tuy

 

II.8

Đất thể dục – thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Trung tâm vănhóa – TDTT (trong dự án mở rộng Công viên tuổi trẻ)

DTT

UBND quận Hai Bà Trưng

0.9249

 

0.9249

Quận Hai Bà Trưng

Phường Thanh Nhàn

Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND quận HBT về việc cho phép thực hiện dự án

x

II.9

Đất đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Đất ở (trong dự án CT rượu)

ODT

Công ty TNHH TMDV KS Tân Hoàng Minh

0.9490

 

 

Quận Hai Bà Trưng

94 Lò Đúc – phường Phạm Đình H

VB số914/QHKT-P2ngày 14/3/2014 của Sở QHKT HN về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất

 

47

Đất (Công ty cổ phần Thủy Sản khu vực I)

ODT

Cty cổ phần thủy sản khu vực 1

0.5234

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 36-Ngõ 61 Lạc Trung phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 5700/UBND-TNMT ngày 1/8/2014 của UBND thành phố Hà Ni về việc chấp thuận chủ trương

 

48

Đất (trong khu dự án hạ tầng kỹ thuật khu di n tổ 24, 25)

ODT

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng

2.8471

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Tổ 24, 25 phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 5049/VP-QHXDGT ngày 17/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội về điều chnh mặt bằng dự án; Văn bản số 1490/UBND-QLĐT ngày 27/12/2013 của UBND quận HBT về việc phê duyệt QH mặt bằng dự án

 

II.10

Đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Nhà văn hóa khu dân cư s 7

DSH

UBND phường Lê Đại Hành

0.0070

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 10-12-14 -Hoa Lư phường Lê Đại Hành

Văn bản số 1153/UBND-TCKH ngày 08/10/2012 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư

 

50

Nhà văn hóa phường Bùi Thị Xuân

DSH

UBND phường Bùi Thị Xuân

0.0053

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 25 – Triệu Việt Vương phường Bùi Thị Xuân

QĐ số 5094/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

51

Nhà văn hóa cụm dân cư số 3

DSH

UBND phường Trương Định

0.0018

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 9 phố Minh Khai – phường Trương Định

Văn bản số 869/UBND-TCKH ngày 15/8/2011 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thuận chuẩn bị đầu tư; Quyết định 4601/QĐ-UBND ngày 3/12/2013 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc điều chnh dự toán; Văn bản s555/UBND-QLĐT ngày 27/5/2013 của UBND quận HBT vviệc phê duyệt dự án đầu tư

 

52

Nhà văn hóa cụm dân cư số 6

DSH

UBND phường Trương Định

0.0085

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ Thống Nhất

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán

 

53

Nhà văn hóa cụm dân cư số 6

DSH

UBND phường Trương Định

0.0032

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ Tự Do phường Trương Định

Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt dự án đầu tư; QĐ 4601/QĐ-UBND ngày 3/12/2013 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc điều chnh dự toán; QĐ 2696/QĐ-UBNDngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc bổ sung dự toán

 

54

Nhà văn hóa cụm dân cư số 5

DSH

UBND phường Trương Định

0.0030

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ Tân Lạc phường Trương Định

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chnh dự toán

 

55

Nhà văn hóa cụm dân cư số 9

DSH

UBND phường Trương Định

0.0045

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 125 Trương Định – phường Trương Đnh

 

56

Nhà văn hóa cm dân cư (tổ 37)

DSH

UBND phường Đồng Tâm

0.0073

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 75 – ngách 41/27 phố Vọng phường Đồng Tâm

Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chuẩn bị đầu tư

 

57

Nhà văn hóa cụm dân cư (khu 10)

DSH

UBND phường Đồng Tâm

0.0087

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngách 191A/48 Đại La phường Đồng Tâm

Văn bản số 955/UBND-TCKH ngày 4/9/2012 củaUBND quận Hai Bà Trưng cho phép chuẩn bị đầu tư;

 

58

Nhà văn hóa cụm dân cư số 6 (tổ dân phố 30)

DSH

UBND phường Phạm Đình Hổ

0.0107

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 8 – Tăng Bạt Hổ phường Phạm Đình H

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chnh dự toán

 

59

Câu lạc bộ khu dân cư số 3

DSH

UBND phường Bạch Mai

0.0028

 

 

Quận Hai Bà Trưng

64 – Tạ Quang Bửu phường Bạch Mai

VB s250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chnh dự toán

 

60

Nhà văn hóa khu dân cư số 9

DSH

UBND phường Thanh Nhàn

0.0056

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngách 66 – ngõ Đình Đông phường Thanh Nhàn

VB s250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán

 

61

Nhà văn hóa cụm dân cư (tổ 30)

DSH

UBND phường Thanh Lương

0.0033

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Cụm 7 – phường Thanh Lương

Văn bản số 957/UBND-TCKH ngày 4/9/2012 của UBND quận Hai Bà Trưng cho phép chuẩn bị đầu tư; Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của UBND quận HBT

 

62

Nhà văn hóa cụm dân cư (tổ 19A)

DSH

UBND phường Thanh Lương

0.0030

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Tổ 19 A – phường Thanh Lương

 

63

Nhà văn hóa cụm dân cư (tổ 9A)

DSH

UBND phường Thanh Lương

0.0021

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Tổ 9 A – phường Thanh Lương

Văn bản số 955/UBND-TCKH ngày 4/9/2012 của UBND quận Hai Bà Trưng cho phép chuẩn bị đầu tư;

 

64

Nhà văn hóa khu dân cư số 5

DSH

UBND phường Đồng Nhân

0.0101

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Khu B – tập thể dệt kim Đông Xuân – phường Đồng Nhân

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBNDngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chnh dự toán

 

65

Nhà văn hóa KDC số 3

DSH

UBND phường Bạch Đằng

0.0045

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 20 – Lương Yên – phường Bạch Đằng

Văn bản số 957/UBND-TCKH ngày 4/9/2012 của UBND quận Hai Bà Trưng cho phép chuẩn bị đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBNDngày 08/8/2014 của UBND quận về việc điều chnh bổ sung dự toán

 

66

Nhà văn hóa cụm dân cư 4B

DSH

UBND phường Đống Mác

0.0060

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 5 – Nguyễn Cao – phường Đống Mác

VB số 1047/UBND-TCKH ngày 27/9/2011 của UBND quận HBT về việc chấp thuận kế hoạch chuẩn bị đầu tư; VB s648/UBND-QLĐT ngày 14/6/2013 của UBND quận HBT về việc phê duyệt tổng thể mặt bằng dự án

 

67

Nhà văn hóa cụm dân cư số 1

DSH

UBND phường Đống Mác

0.0038

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Cuối ngõ 132 Lò Đúc phường Đống Mác

Văn bản số 955/UBND-TCKH ngày 4/9/2012 của UBND quận Hai Bà Trưng cho phép chuẩn bị đầu tư; VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chnh dự toán

 

68

Nhà văn hóa cụm dân cư số 2

DSH

UBND phường Đống Mác

0.0033

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 16 – Thọ Lão phường Đống Mác

 

69

Nhà văn hóa khu dân cư

DSH

UBND phường Quỳnh Lôi

0.0100

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Khu dân cư C, ngõ 159 phố Hồng Mai phường Quỳnh Lôi

VB số 250/UBND-TCKH ngày 28/3/2014 của UBND quận HBT cho phép thực hiện đầu tư; QĐ 2696/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chnh dự toán

 

II.11

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Vườn hoa, cây xanh (trong dự án CT Dệt kim Đông Xuân)

DKV

Công ty TNHH TMDV KS Tân Hoàng Minh

0.0625

 

 

Quận Hai Bà Trưng

67 Ngô Thì Nhậm phường Ngô Thì Nhậm

VB số 2758/VP-VX ngày 16/5/2014 của UBND thành phố về việc chp thuận đầu tư

 

71

Vườn hoa, cây xanh (trong dự án CT rượu)

DKV

Công ty TNHH TMDV KS Tân Hoàng Minh

0.1774

 

 

Quận Hai Bà Trưng

94 Lò Đúc phường Phạm Đình Hổ

VB số 914/QHKT-P2 ngày 14/3/2014 của Sở QHKT HN về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất

 

III

Nhng dự án đăng ký mi thực hiện trong KHSDĐ 2016

 

III.1

Đất an ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Trụ sởcông an phường Quỳnh Mai

CAN

Công an TP Hà Nội

0.0303

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Công ty Hà Lâm (đối diện trụ sở phường) E16-E17- P. Quỳnh Mai

Văn bản số 381/UBND-TNMT ngày 7/5/2015 của UBND quận HBT về việc xây dựng trụ sở phường Quỳnh Mai; Văn bản số 4226/UBND-TNMT ngày 23/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc xem xét đề xuất của văn bản số 381/UBND-TNMT ngày 7/5/2015 của UBND quận HBT

 

73

Trụ sở công an phường Thanh Lương

CAN

Công an TP Hà Nội

0.0402

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 46, ngõ 325 Kim Ngưu tổ 24 – P.Thanh Lương

Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất của công ty TNHH Hương Đạt; Văn bản số 3501/UBND-TNMT của UBND thành phố Hà Nội về việc sử dụng đất để xây dựng trụ sở CA phường Thanh Lương

 

III.2

Đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Đường giao thông (đấu nối hạ tầng ngõ 93 Lê Thanh Nghị)

DGT

UBND phường Đồng Tâm (Vốn thực hiện: xã hội hóa)

0.0900

 

0.0900

Quận Hai Bà Trưng

Phường Đồng Tâm

VB số 600/UBND-TCKH ngày01/7/2014 của UBND quận HBT về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư

x

75

Cống hóa mương Vĩnh Tuy (đoạn phía Bắc đường Minh Khai)

DGT

Sở Xây Dựng

0.1408

 

0.1408

Quận Hai Bà Trưng

Phường Vĩnh Tuy

QĐ số 4759/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

x

76

Cng hóa mương Lạc Trung

DGT

Sở Xây Dựng

0.4460

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Phường Vĩnh Tuy, phường Thanh Lương

Văn bản số 7663/UBND-KHĐT của UBND thành phố Hà Nội ngày 27/10/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư

 

77

Đất giao thông (Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu)

DGT

Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu

0.1007

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 124 – phố Vĩnh Tuy phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 3970/STNMT-QHKHSDĐ ngày 7/7/2015 của sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến phục vụ cấp giấy phép quy hoạch dự án; Giấy phép Quy hoạch số 3090/GPQH cấp ngày 17/7/2015 do Sở Quy hoạch Kiến trúc cấp cho Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu; Văn bản số 3948/QHKT-TMB(P6) ngày 01/09/2015 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng dự án

 

III.3

Đất sinh hoạt cộng đồng

 

78

Câu lạc bộ khu dân cư số 9

DSH

UBND phường Phạm Đình Hổ

0.0039

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 74 – Lò Đúc – P. Phạm Đình Hổ

QĐ số 3258/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

 

79

Nhà văn hóa khu dân cư số 3

DSH

UBND phường Lê Đại Hành

0.0047

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 55 – Lê Đại Hành – P. Lê Đại Hành

NQ06/2015/NQ-HĐND ngày 2/7/2015 của Hội đồng nhân dân quận HBT về việc đầu tư vốn ngân sách thực hiện dự án

 

80

Nhà văn hóa khu dân cư số 7A

DSH

UBND phường Lê Đại Hành

0.0080

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 65 – Vân Hồ 3 – P.Lê Đại Hành

NQ06/2015/NQ-HĐND ngày 2/7/2015 của Hội đồng nhân dân quận HBT về việc đầu tư vốn ngân sách thực hiện dự án

 

81

Nhà văn hóa khu dân cư số 12

DSH

UBND phường Bạch Đằng

0.0102

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 11 Vân Đồn

NQ06/2015/NQ-HĐND ngày 2/7/2015 của Hội đồng nhân dân quận HBT về việc đầu tư vốn ngân sách thc hiện dự án

 

82

Nhà văn hóa KDC số 7

DSH

UBND phường Thanh Nhàn

0.0036

 

 

Quận Hai Bà Trưng

23 – Ngõ Quỳnh

Văn bản số 246/UBND-QLĐT ngày 07/4/2015 của UBND quận HBT về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án

 

83

Nhà văn hóa, CLB khu dân cư số 4B tổ 17

DSH

UBND phường Thanh Lương

0.0080

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Khu giếng chùa, tổ 6A

Quyết định s1529/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND quận HBT về việc cho phép chuẩn bị đầu tư

 

84

Nhà văn hóa cụm dân cư số 7

DSH

UBND phường Trương Định

0.0061

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 3, đường Hoàng Mai phường Trương Định

Văn bản số 233/QLĐT ngày 28/8/2015 củaphòng QLĐT về việc lựa chọn đơn vị thẩm tra hồ sơ công trình

 

85

Nhà văn hóa khu dân cư số 2,3

DSH

UBND phường Đồng Tâm (Vốn thực hiện: xã hội hóa)

0.0060

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 93 Lê Thanh Nghị

VB số 600/UBND-TCKH ngày 01/7/2014 của UBND quận HBT về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư

 

86

Nhà văn hóa cụm dân cư số 1 (tổ 2)

DSH

UBND phường Đồng Tâm

0.0036

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 15 đường Giải Phóng

VB số 239/UBND-TCKH ngày12/3/2013 của UBND quận HBT về việc cho phép chuẩn bị đầu tư

 

87

Nhà văn hóa khu dân cư 12

DSH

UBND phường Vĩnh Tuy

0.0068

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 37 – Mạc Thị Bưởi

NQ 06/2015/NQ-HĐND ngày 2/7/2015 của Hội đồng nhân dân quận HBT về việc đầu tư vốn ngân sách thực hiện dự án

 

88

Nhà văn hóa khu dân cư 22

DSH

UBND phường Vĩnh Tuy

0.0070

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Khu dân cư số 22 – Ngách 122/58 – Vĩnh Tuy

NQ06/2015/NQ-HĐND ngày 2/7/2015 của Hội đồng nhân dân quận HBT về việc đầu tư vốn ngân sách thực hiện dự án

 

89

Nhà văn hóa KDC số 1

DSH

UBND phường Thanh Nhàn

0.0150

 

 

Quận Hai Bà Trưng

272 – Trần Khát Chân

Bức xúc dân sinh

 

90

Nhà văn hóa khu dân cư số 4

DSH

UBND phường Trương Định

0.0025

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 35-37 Đại La

Thông báo số 25/TB-UBND ngày 22/4/2015 của UBND phường Trương Định về việc xóa bỏ nhà VSCC

 

91

Nhà văn hóa khu dân cư số 3

DSH

UBND phường Bách Khoa

0.0214

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 27 – Tạ Quang Bửu

Kiến nghị KDC số 3 do chưa có nhà văn hóa

 

92

Nhà văn hóa khu dân cư số 5

DSH

UBND phường Bách Khoa

0.0300

 

 

Quận Hai Bà Trưng

K4 – Tập thể Bách Khoa

Kiến nghị cử tri phường Bách Khoa

 

93

Nhà vănhóa cụm dân cư số 6

DSH

UBND phường Quỳnh Mai

0.0049

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 250 Kim Ngưu (trạm y tế cũ)

Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) quận Hai Bà Trưng

 

94

Xây dựngnhà văn hóa KDS s 12

DSH

UBND phường Minh Khai

0.0050

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 195 Minh Khai

Bức xúc dân sinh

 

III.4

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Khu vui chơi và cây xanh

DKV

UBND quận Hai Bà Trưng

0.2156

 

0.2156

Quận Hai Bà Trưng

Ao Đông Ba (ao chùa Quỳnh) – P. Quỳnh Lôi

Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 8/6/2009 của UBND quận HBT về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật chuẩn bị mặt bằng để xây dựng

x

96

Cây xanh, sân chơi (Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu)

DKV

Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu

0.0348

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 124 – phố Vĩnh Tuy phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 3970/STNMT-QHKHSDĐ ngày 7/7/2015 của sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến phục vụ cấp giấy phép quy hoạch dự án; Giấy phép Quy hoạch số 3090/GPQH cấp ngày 17/7/2015 do Sở Quy hoạch Kiến trúc cấp cho Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu; Văn bản số 3948/QHKT-TMB(P6) ngày 01/09/2015 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng dự án

 

III.5

Đất giáo dục đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

Trường mầm non Đồng Tâm

DGD

UBND quận Hai Bà Trưng

0.2383

 

0.2383

Quận Hai Bà Trưng

163 Đại La – P.Đồng Tâm

Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) quận Hai Bà Trưng

x

III.6

Đất ở đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Đất ở (Công ty CP Vật tư và Xut nhp khẩu)

ODT

Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu

0.1879

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Ngõ 124 – phố Vĩnh Tuy phường Vĩnh Tuy

Văn bản số 3970/STNMT-QHKHSDĐ ngày 7/7/2015 của sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến phục vụ cấp giấy phép quy hoạch dự án; Giấy phép Quy hoạch số 3090/GPQH cấp ngày 17/7/2015 do Sở Quy hoạch Kiến trúc cấp cho Công ty CP Vật tư và Xuất nhập khẩu; Văn bn số 3948/QHKT-TMB(P6) ngày 01/09/2015 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng dự án

 

99

Đất (Công ty CP Hữu Nghị)

ODT

Công ty CP Hữu Nghị

0.0101

 

 

Quận Hai Bà Trưng

116B – Phố Huế Phường Ngô Thì Nhậm

Văn bản số 9430/UBND-TNMT ngày 31/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương của dự án

 

100

Khu thương mại dịch vụ, văn phòng, căn hộ, nhà trẻ, trường học và cây xanh

ODT

Công ty cổ phần Dệt Minh Khai; Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam

3,82

 

 

Quận Hai Bà Trưng

Số 423 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng

Văn bản số 1771/UBND-CN ngày 04/4/2007 của UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc để Công ty Dệt Minh Khai di dời cơ sở sản xuất tại số 423 Minh Khai và làm thủ tục chuyển mục đích theo quy định. Văn bản số 5109/QHKT-P7 ngày 04/11/2015 của Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận chtiêu quy hoạch.

 

 

Tin Liên Quan