6274/QĐ-UBND – PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ KHU VỰC HỒ TÂY VÀ PHỤ CẬN (A6), TỶ LỆ 1/2000 (PHẦN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH KÝ HIỆU 10-CQ1) Địa điểm: Số 249 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6274/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ KHU VỰC HỒ TÂY VÀ PHỤ CẬN (A6), TỶ LỆ 1/2000 (PHẦN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH KÝ HIỆU 10-CQ1)
Địa điểm: Số 249 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung được duyệt;

Căn cứ Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu được duyệt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 6176/TTr-QHKT ngày 19/10/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) tại khu đất số 249 phố Thụy Khuê, thuộc ô quy hoạch ký hiệu 10-CQ1, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Vị trí, ranh giới và quy mô:

1.1. Vtrí, ranh giới: Khu đất tại địa chỉ số 249 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp đường Thụy Khuê và nhà ở dân cư hiện có.

+ Phía Nam giáp mương thoát nước hiện có.

+ Phía Tây và Đông giáp khu đất và nhà ở dân cư hiện có.

1.2 Quy mô: Tổng diện tích đất nghiên cứu khoảng 967,1m2. Trong đó: Diện tích nằm trong phạm vi mở đường quy hoạch khoảng 17,4m2; Diện tích đất lập dự án đầu tư xây dựng khoảng 949,7m2

2. Mục tiêu và nguyên tắc điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

2.1. Mục tiêu:

– Tạo quỹ đất bổ sung nhu cầu công cộng, dịch vụ thương mại trên địa bàn quận Tây Hồ, đáp ứng nhu cu tham quan, du lịch tại khu vực xung quanh hTây. Cụ thể hóa chức năng sử dụng đất, xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cơ bản, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp định hướng quy hoạch chung, đặc trưng đô thị tại khu vực và quy định của Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành; khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, giao thông tại khu vực theo quy hoạch.

– Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) tại khu đất số 249 phố Thụy Khuê, thuộc ô quy hoạch ký hiệu 10-CQ1, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, làm cơ sở pháp lý để chủ đầu tư nghiên cứu lập tổng mặt bằng, lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch và để các cấp chính quyền thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

2.2. Nguyên tắc:

– Chức năng sử dụng đất phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 và chủ trương đã được UBND Thành phố chấp thuận tại công văn số 1792/UBND-QHKT ngày 28/3/2016, không gia tăng quy mô dân số, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực.

– Đề xuất giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan trên tuyến đường Thụy Khuê đảm bảo sự thống nhất với tổng thể các công trình trên tuyến phố và trong khu vực, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

– Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh nêu trên thực hiện theo Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt và theo các quy định khác có liên quan.

3. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

Theo Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000, khu đất nêu trên thuộc ô quy hoạch có ký hiệu 10-CQ1, được xác định chức năng là đất cơ quan với chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho cả ô quy hoạch như sau: Mật độ xây dựng tối đa 45%, tầng cao tối đa 05 tầng.

Đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại ô đất nêu trên trong Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 với nội dung sau:

Về chức năng sử dụng đất: Điều chỉnh từ chức năng đất cơ quan thành chức năng đất hỗn hp (dịch vụ thương mại và khách sạn).

– Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Mật độ xây dựng tối đa 80%; Tầng cao 05 – 07 tầng (chưa bao gồm tum thang).

– Bố trí tầng hầm theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 83-TB/TU ngày 24/3/2016, đảm bảo nhu cầu đỗ xe cho bản thân công trình theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam kết hp bổ sung một phần phục vụ dân cư khu vực theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc: Kiểm tra, xác nhận bản vẽ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch và chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc dự án đầu tư xây dựng công trình dịch vụ thương mại và khách sạn tại khu đất số 249 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ phù hợp với Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch của UBND Thành phố.

– UBND quận Tây Hồ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội tổ chức công bố công khai Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) tại khu đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu 10-CQ1, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội và bản vẽ Tổng mặt bằng của dự án đầu tư được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

– Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê chịu trách nhiệm: Kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, đơn vị: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Du lịch; Chủ tịch UBND quận Tây Hồ; Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê; Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
– Các PCT UBND TP;
– VPUBTP: các PCVP, các phòng: TH, TKBT, KT, ĐT (Chiến, Năng);
– Lưu: VT, ĐTA1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Hùng

 

Ha Noi dieu chinh cuc bo quy hoach phan khu do thi Khu vuc Ho Tay

Ban-do-quy-hoach-phan-khu-A6

Tin Liên Quan